Vlassenbroek

Vlassenbroek: van Scheldedijken naar overloopdijken

Laatste fase gestart in de omvorming van polder tot overstromingsgebied

In Vlassenbroek, in de schoot van Dendermonde, hebben we het afgelopen jaar knap werk verricht. Een compartimenteringsdijk doorklieft het gebied van 240 hectare. De dijken en sluizen zijn klaar, waardoor we gestart zijn met de laatste fase in de omvorming van de polder tot overstromingsgebied: het verlagen en omvormen van de Scheldedijken tot overloopdijken.

Ringdijk, sluizen & brugjes

Een compartimenteringsdijk verdeelt Vlassenbroek in twee delen. Het noordelijk deel, 102 hectare groot, is een gebied met gecontroleerd gereduceerd getij. We werkten hier de ringdijk af, die nu toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. Intussen rondden we ook de bouw van de in- en uitwateringssluizen af. In afwachting van de prachtige getijdennatuur die hier zal ontstaan, kan je genieten van de overgangsnatuur met open water en riet.

Het zuidelijk deel, 138 hectare groot, is met zijn hoge grondwaterstanden essentieel voor de ontwikkeling van waardevol wetland. Hier werkten we de zuidelijke uitwateringssluis en sluis in de ringdijk af. De ringdijk beschermt de omgeving tegen watersnood, waarbij het jaagpad langs de ringdijk volledig geasfalteerd is. Ook de trappen, die leiden naar de kruin van de ringdijk, zijn klaar, net als de brugjes over de ringgracht die voor verbinding zorgen. Naar inrichting toe creëren we hier een lappendeken van moerasbossen, waterpartijen en riet.

Zeldzame vogels

Vlassenbroek is heel divers op het vlak van fauna en flora. Je kan hier tal van zangvogels spotten, zoals de blauwborst. Afgelopen zomer doken zelfs enkele soorten op die erg zeldzaam zijn voor ons land. Zo vertoefde hier lange tijd een dwergarend en broedde er een koppel zwarte wouwen.

Oeverzwaluwwand vanaf deze zomer

De populatie van oeverzwaluwen in Vlaanderen is sterk gedaald: in twintig jaar van 6.000 à 7.000 paren naar 2.000. Omdat er steeds minder steile rivieroevers zijn, waar de oeverzwaluw graag zijn nest maakt, zoekt de vogel steeds vaker zijn toevlucht tot kunstmatige nestwanden. In Vlassenbroek helpt een natuurvereniging om zo’n oeverzwaluwwand te bouwen en te onderhouden. De wand, met gaten als nestplaatsen, zal geleidelijk begroeid raken met vegetatie en natuurlijk opgaan in de omgeving.

Sigmaprojecten in de kijker