Ham-Wetteren

Groene parel in wording

Aanleg van gereduceerd getijdengebied Ham in Wetteren

In een oude Scheldemeander tussen Gent en Wetteren leggen we een nieuw overstromingsgebied aan met gereduceerd getij. Zo komt er 20 hectare extra ruimte vrij om bij hoge waterstanden op de Schelde rivierwater te bergen. Daarmee maken we de omgeving veiliger en natuurlijker. Intussen zijn de grondwerken voor de ringdijk gestart, samen met de werken aan de nieuwe sluis. Op termijn volgt de aanleg van een speelbos, vlonderpaden en een kijkwand. Zo wacht Ham een mooie toekomst als uniek Scheldenatuurgebied.

Er komt heel wat kijken bij de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied. Zo bouwen we allereerst een ringdijk rond het gebied. De aanvoer van grond, breukstenen en materiaal verloopt voornamelijk via het water. Zo zorgen we voor minimale plaatselijke hinder. De aannemer voorziet een veilige passage voor fietsers via een containercorridor. Na de bouw van de ringdijk en sluis zullen we de Scheldedijk verlagen tot overloopdijk. In het voorjaar van 2025 zou het hele project afgerond moeten zijn.

Als die werken achter de rug zijn, is het overstromingsgebied klaar. Bij een grote vloedgolf kan het Scheldewater dan over de verlaagde en versterkte rivierdijk in het gecontroleerd overstromingsgebied stromen. Via een in- en uitwateringssluis kan het water terug naar de rivier, als het waterpeil daar voldoende gedaald is. De jaagpaden op de noordelijke ringdijk en de overloopdijk bieden fietsers en wandelaars een wijds zicht op het natuurgebied en de rivier.

Slikken… of schorren?

Door de bouw van een in- en uitwateringssluis dragen we bij aan de ontwikkeling van getijdennatuur met zeldzame zoetwaterslikken en -schorren. Slikken zijn de lagergelegen delen, die bij elke vloed overspoeld worden. Het krioelt er van de minidiertjes – zoals wormen, krabben en kreeftjes – die de ideale maaltijd vormen voor allerlei watervogels en vissen. Voor ganzen, eenden en steltlopers zijn de slikken ook een perfecte plaats om te rusten en voedsel te zoeken. Bij elk getij laat het terugtrekkend water een laag slib achter in de slikken, dat op bepaalde plaatsen ophoopt. Steken die opgeslibde delen boven de gemiddelde waterlijn uit, dan heb je schorren. Op het ritme van het getij ontwikkelen zich zo slikken en schorren met riet en wilgenvloedbos.

Wist je dat…

… we precies kunnen regelen hoeveel water er binnenkomt en buitengaat in het overstromingsgebied? Dat is belangrijk voor de natuurontwikkeling, maar ook voor het indijken van de knijtenpopulatie in de Scheldevallei. Extra stroming zorgt ervoor dat de omgeving niet meer zo interessant wordt voor deze kleine muggensoort.

Sigmaprojecten in de kijker